Beneficii sociale

BENEFICII SOCIALE

  COMPARTIMENT AJUTOARE FINANCIARE SPECIALE

 1. Se adresează persoanelor singure și familiilor din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie socială și care solicită acordarea unor beneficii sociale, conform legislației în vigoare.

       Astfel pot beneficia de:
  1. AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE (Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie) – persoana singură/familia care nu își poate asigura din buget propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței și care au venitul mediu net lunar de până la 1386 lei/membru de familie și 2053 lei/persoană singură.

  Informare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sezonul rece 2023-2024 (Descarcă PDF) ⇓

  ACTE NECESARE:

  1.Acte de identitate –  CI/BI pentru toţi membrii familiei, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Pentru copiii  sub 14 ani – certificate de naştereCertificat de căsătorie – dacă este cazul.

  2.Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul: contract de vânzare-cumpărare,  contract cu clauză de întreţinere sau drept de abitaţie, extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere, după caz.

  3.Acte doveditoare privind TOATE veniturile nete lunare (venituri din activităţi independente, salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, pensii, indemnizaţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia, venituri obţinute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri) realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.

  4.Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari cu numărul şi numele persoanelor trecute la întreţinere.

  1. Act doveditor pentru grad de dizabilitate.
  2. Carte de identitate a autoturismului/motocicletei.

  7.Hotărâre judecătorească definitivă şi executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocaţiei de întreţinere.

  8.Factură de la furnizorul de gaze naturale, respectiv energie electrică.

  Cererea se depune personal de titularul cererii. În situaţia în care titularul este persoană singură nedeplasabilă cererea este însoţită de act medical care să dovedească acest lucru.

  Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

  Bunuri imobile:

  1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.

  2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/constucție/producție agricolă.

  Bunuri mobile:

  1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanele aflate în zone greu accesibile.

  2.Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

  3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

  4.Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

  5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

  6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

  7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

  Nota: bunurile mobile să fie în stare de funcţionare.

  Depozite bancare

  1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei cu excepția dobânzii.

  Terenuri/animale şi/sau păsări

  1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

   

  Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în situaţia din declaraţie (numărul membrilor familiei, modificarea veniturilor, a bunurilor etc) în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere.

  DECLARAREA UNUI NUMĂR MAI MARE DE MEMBRII DE FAMILIE SAU A UNOR  VENITURI MAI MICI DECÂT CELE REALE, ÎN SCOPUL VĂDIT DE A OBŢINE FOLOASE MATERIALE NECUVENITE, CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS, UZ DE FALS SAU ÎNŞELĂCIUNE, DUPĂ CAZ, ŞI SE PEDEPSEŞTE  POTRIVIT DISPOZIŢIILOR CODULUI PENAL.

  NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIEI TITULARULUI DE A MENŢIONA CORECT COMPONENŢA FAMILIEI, VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA, PRECUM ŞI BUNURILE MOBILE ŞI IMOBILE DEŢINUTE, CONSTITUIE CONTRAVENŢIE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 500 LEI LA 2000 LEI.

   

  2. AJUTOARE DE URGENȚĂ (se acordă în baza H.C.L nr. 280/2008 privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie socială și necesită acordarea unor ajutoare de urgență)- prin ancheta socială se stabilesc situațiile deosebite în care se află solicitantul ajutorului.
       Actele necesare acordării ajutorului de urgență:

  1. Solicitare scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure (cerere de mână)
  2. Acte de identitate pentru toți membrii familiei ;
  3. Acte justificative ale veniturilor nete lunare, pentru toți membrii familiei (adeverință salariu, cupon pensie și alte beneficii);
  4. Acte justificative pentru motivul solicitării ajutorului;
  5. Alte documente din care să rezulte caracterul situației de urgență

  Informare privind actele necesare la depunerea dosarului pentru ajutor de urgență. (Descarcă PDF)

ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIA DE STAT

 

 • CERERE COMPLETATĂ ŞI SEMNATĂ DE AMBII PĂRINŢI AI COPILULUI (DESCARCĂ FIȘIER .PDF) 
 • PENTRU COPII NĂSCUȚI ÎN SPAȚIU UE ESTE NECESAR COMPLETAREA FORMULARULUI SUPLIMENTAR (DESCARCĂ FIȘIER.PDF)
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE PT.COPIL
 •  CARTE DE IDENTITATE  PENTRU AMBII PARINTI
 • DOCUMENTE DIN CARE SA REZULTE SITUAŢIA JURIDICĂ A COPILULUI FAŢĂ DE REPREZENTANTUL LEGAL ŞI ORICE ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, DUPĂ CAZ;
 • DACĂ SOLICITANTUL OPTEAZĂ PENTRU PRIMIREA ALOCAŢIEI DE STAT ÎN CONT – CONTUL IBAN.

Solicitarea  se poate face și on-line (ca utilizator sau fără autentificare), accesând  pagina Direcției de Asistență Socială Alba Iulia:https://online.directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro/cetatean-login

ACTE  NECESARE  PENTRU INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI/STIMULENT DE INSERȚIE/SPRIJIN LUNAR

 

 • CERERE TIP (DESCARCĂ FIȘIER .PDF)
 • CĂRȚILE DE IDENTITATE PENTRU AMBII PĂRINȚI 
 • CERTIFICATE DE NAŞTERE  PENTRU TOŢI COPIII  
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU  – în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se prezintă ancheta socială de la AUTORITATEA TUTELARĂ și LIVRET DE FAMILIE
 • CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP  PENTRU COPIL (dacă este cazul)
 • CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRADUL GRAV SAU ACCENTUAT  DE HANDICAP PENTRU PĂRINTE  (dacă este cazul)
 • CERERE APROBATĂ DE CONDUCEREA UNITĂŢII ÎN VEDEREA INTRĂRII ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
 • ADEVERINŢĂ  TIP COMPLETATĂ DE ANGAJATOR (ANEXA 2 din  HG nr.52/2011) (DESCARCĂ FIȘIER .PDF)
 • DISPOZIȚIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 • DECLARAȚIILE UNICE PENTRU PLĂȚI CU TITLU DE IMPOZIT PRIVIND VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE PE CELE 24 DE LUNI ANTERIOARE NAȘTERII COPILULUI ȘI DOVADA SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚII (pentru persoanele fizice autorizate)
 • ADEVERINȚĂ CĂ FRECVENTEAZĂ, FĂRĂ ÎNTRERUPERE CURSURILE DE ZI ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR SAU DUPĂ CAZ, UNIVERSITAR ȘI POSTUNIVERSITAR LA NIVELUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT, ORGANIZAT POTRIVIT LEGII ÎN ȚARĂ CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI DE ÎNTRERUPERE A CURSURILOR DIN MOTIVE MEDICALE(dacă este cazul). 
 • ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE PLĂTITORUL INDEMNIZAȚIEI DE MATERNITATE (CNAS/CJAS ALBA) PRIVIND CONCEDIILE MEDICALE DE SARCINĂ ȘI LĂUZIE DIN CARE SĂ REIASĂ PERIOADA ÎN CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAȚIE DE MATERNITATE (dacă este cazul) 
 • DISPOZIŢIA  DE REÎNCEPERE A ACTIVITĂŢII (PENTRU DOSARUL DE STIMULENT) și declarația celuilalt părinte în legătură cu concediul propriu.
 • HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ DE ÎNCUVIINȚARE A ADOPȚIEI, DE PLASAMENT ORI ÎN PLASAMENT ÎN REGIM DE URGENȚĂ (potrivit Legii)
 • DACĂ SOLICITANTUL OPTEAZĂ PENTRU PRIMIREA INDEMNIZAŢIEI / STIMULENTULUI/ SPRIJINULUI LUNAR ÎN CONT PERSONAL  –  CONTUL IBAN AL TITULARULUI

Solicitarea  se poate face și on-line (ca utilizator sau fără autentificare), accesând  pagina Direcției de Asistență Socială Alba Iulia:https://online.directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro/cetatean-login

 

ACTE NECESARE PENTRU NOTIFICAREA DE PLECARE ÎN STRĂINĂTATE

 • ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI/PĂRINȚILOR CARE PLEACĂ ÎN STRĂINĂTATE
 • ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI ÎN GRIJA CĂREIA VOR RĂMÂNE COPIII MINORI
 • ACTUL DE IDENTITATE AL COPILULUI/COPIILOR MINORI
 • FORMULAR NOTIFICARE PLECARE ÎN STRĂINĂTATE (DESCARCĂ FIȘIER.PDF)

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DE PORȚII DE HRANĂ DE LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 • ACTE DE IDENTITATE, COPIE (B.I, C.I, CARTE PROVIZORIE), PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, DE DECES (UNDE ESTE CAZUL);
 • DECLARAȚIE DE VENIT (DESCARCĂ FIȘIER .DOC) 
 • CERERE PENTRU ACORDAREA PORȚIILOR DE HRANĂ (DESCARCĂ FIȘIER .DOC)
 • Notă; pentru persoanele care nu au niciun venit se va efectua telefonic o evaluare socială a familiei fiind consiliați cu privire la depunerea unei cereri pentru acordarea ajutorului social;
 • Pentru beneficiarii de ajutor social dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabilesc pe baza anchetei sociale de la dosarul de ajutor social/dosarul de porții de hrana efectuată în ultimele 6 luni.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support