COMPARTIMENT VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

COMPARTIMENT VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

     Se adresează persoanelor singure și familiilor din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie socială și care solicită acordarea unor beneficii sociale, conform legislației în vigoare.

     Astfel pot beneficia de:

  1. VENIT MINIM GARANTAT ( acordat în baza Legii nr.416/2001 privind Venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

     Condițiile de acordare sunt:

 – veniturile trebuie sa fie sub nivelul cuantumurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie (persoana singura/familie).
Cuantumurile stabilite de lege sunt:
 
   – 170 pentru un membru

   – 305 lei pentru doi membri

   – 427 lei pentru trei membri

   – 529 lei pentru patru membri

   – 631 lei pentru cinci membri

   – câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane care fac parte din familie.

     Lista acte necesare VENIT MINIM GARANTAT

• Actele de identitate pentru toți membrii familiei
• Certificat de căsătorie
• Certificat de deces (unde este cazul)
• Sentința de divorț (unde este cazul)
• Adeverința de venituri(adeverința de salar net plus tichete de masa, cupon de pensie, cupon ajutor de șomaj), pentru luna anterioara depunerii dosarului
• Adeverința de la AJOFM Alba pentru persoanele fără loc de muncă, care nu au în întreținere copil în vârsta de pana la 7 ani, sau minor cu certificat de încadrare in gradul accentuat sau grav de handicap in vârsta de pana la 18 ani, si minori care au împlinit vârsta de 16 ani si nu urmează cursurile școlare
• Documente din care sa rezulte situația juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, după caz
• Certificat si hotărâre de încadrare intr-un grad de handicap
• Adeverința de elev cu mențiunea daca primește bursa sau nu
• Cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea venitului minim garantat.

 

  2. ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI (acordată în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare)

     Condițiile de acordare sunt:

     – înscrierea și frecventarea școlii de către școlar și venitul net de până la 633,90014 lei/membru de familie.

     Lista acte necesare ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Cărți de identitate pentru ambii părinți

Certificate de naștere, cărți de identitate, pentru toți copiii

Certificat de căsătorie si livret de familie
Acte cu toate veniturile nete realizate de toți membri familiei(in luna anterioara depunerii cererii)
Adeverința de elev pentru copiii de vârsta școlară din familie (Excepție fac copiii de vârsta școlară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberată de autoritățile competente care sa ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi înscris în nicio forma de învățământ, prevăzută de lege)
Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul)
Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii
Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
Cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei


  3. STIMULENT EDUCAȚIONAL ( acordat în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate cu modificările și completările ulterioare)

     Condițiile de acordare sunt:
–înscrierea și frecventarea grădiniței de către preșcolar

– să aibă stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei
acordat
ă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
–stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

      Actele necesare acordării stimulentului educațional:

• dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădiniță
• livret de familie
• certificat de naștere pentru toți membrii familiei
• certificat de căsătorie dacă este cazul

• carte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani
• acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării
stimulentului

• sentință de divorț și/sau hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea
cuantumului pensiei/alocației de întreținere

• hotărârea judecătorească: de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; de încuviințare a adopției, potrivit legii; prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile sau execută o
pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

• dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau hotărârea Comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecata, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii
• după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei
• Cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional. 

 

  4. ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI  conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare: limita maxima de venit net este 1386 lei/ membru de familie, iar în cazul persoanei singure este de 2053 lei.

     ACTE NECESARE:

1.Acte de identitate
–CI/BI pentru to
ți membrii familiei, care au același domiciliu ori reședință la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc și se gospodăresc împreună. Pentru copiii sub 14 ani – certificate de naștere. Certificat de căsătorie dacă este cazul.
2.Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care solicită ajutorul: contract de vânzare-cumpărare, contract cu clauză de întreținere sau drept de abitație, extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere, după caz.
3.Acte doveditoare privind TOATE veniturile nete lunare (venituri din activități independente, salariu și alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, pensii, indemnizații, venituri din activități agricole, venituri din premii și din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și al dezmembrămintelor acestuia, venituri obținute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri) realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea și declarația pe proprie răspundere.
4.Act doveditor pentru grad de dizabilitate.
5.Carte de identitate a autoturismului/motocicletei.
6.Hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere.
Cererea se depune personal de titularul cererii. În situația în care titularul este persoană singură nedeplasabilă cererea este însoțită de act medical care să dovedească acest lucru.

 

  5.AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ: limita maxima de venit net este 1386 lei/ membru de familie, iar în cazul persoanei singure este de 2053 lei.

     ACTE NECESARE:

1.Acte de identitate –CI/BI pentru toți membrii familiei, care au același domiciliu ori reședință la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc și se gospodăresc împreună, sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Pentru copiii sub 14 ani – certificate de naștere. Certificat de căsătorie dacă este cazul.


2.Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care solicită ajutorul:
contract de v
ânzare-cumpărare, contract cu clauză de întreținere sau drept de abitație, extras de carte funciară; contract de închiriere,
comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii,
împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere, după caz.


3.Acte doveditoare privind TOATE veniturile nete lunare (venituri din activități independente, salariu și alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, pensii, indemnizații, venituri din activități agricole, venituri din premii și din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și al dezmembrămintelor acestuia, venituri obținute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri) realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea și declarația pe proprie răspundere.

4.Adeverinţă de la Asociația de proprietari cu numărul și numele persoanelor trecute la întreținere.


5.Act doveditor pentru grad de dizabilitate.


6.Carte de identitate a autoturismului/motocicletei.


7.Hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere.


8.Factura ENERGIE ELECTRICA
Cererea se depune personal de titularul cererii. În situația în care titularul este persoană singură nedeplasabilă cererea este însoțită de act medical care să dovedească acest lucru.


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support