Servicii sociale

BENEFICII SOCIALE

COMPARTIMENT AJUTOARE FINANCIARE SPECIALE

            Se adresează persoanelor singure și familiilor din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie socială și care solicită acordarea unor beneficii sociale, conform legislației în vigoare.

            Astfel pot beneficia de:

 1. STIMULENT EDUCAȚIONAL ( acordat în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate cu modificările și completările ulterioare)- copiii din familii defavorizate, la cererea unuia dintre părinți sau reprezentantului legal al copilului.

            Condițiile de acordare sunt: înscrierea și frecventarea grădiniței de către preșcolar și venitul net de până la 284 lei/membru de familie.

            Actele necesare acordării stimulentului educațional:

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (DESCARCĂ CERERE TIPIZAT – PDF)
 • DOVADA ÎNSCRIERII ȘI FRECVENTĂRII ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE DE GRĂDINIȚĂ
 • LIVRET DE FAMILIE (ORIGINAL ȘI COPIE XEROX)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI (ORIGINAL ȘI COPIE XEROX)
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE DACĂ ESTE CAZUL (ORIGINAL ȘI COPIE XEROX)
 • CARTE DE IDENTITATE PENTRU MEMBRII FAMILIEI CARE AU ÎMPLINIT VĂRSTA DE 14 ANI (ORIGINAL ȘI COPIE XEROX)
 • ACTE DOVEDITOARE PENTRU TOATE VENITURILE NETE LUNARE REALIZATE ÎN LUNA ANTERIOARĂ SOLICITĂRII STIMULENTULUI
 • SENTINȚĂ DE DIVORȚ ȘI/SAU HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȘI EXECUTORIE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI PENSIEI/ALOCAȚIEI DE ÎNTREȚINERE
 • ADEVERINȚĂ ANAF PENTRU TOȚI MEMBRII MAJORI
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ: DE ÎNCREDINȚARE ÎN VEDEREA ADOPȚIEI, POTRIVIT LEGII; DE ÎNCUVIINȚARE A ADOPȚIEI, POTRIVIT LEGII; PRIN CARE SOȚUL/SOȚIA ESTE DECLARAT/DECLARATĂ DISPARUT/DISPĂRUTĂ; PRN CARE SOȚUL/SOȚIA ESTE ARESTAT/ARESTATĂ PREVENTIV PE O PERIOADA MAI MARE DE 30 ZILE SAU EXECUTĂ O PEDEAPSĂ PRIVATIVĂ DE LIBERTATE ȘI NU PARTICIPĂ LA ÎNTREȚINEREA COPIILOR;
 • DISPOZIȚIA CONDUCĂTORULUI DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SAU HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ORI A INSTANȚEI DE JUDECATA, DUPĂ CAZ, PENTRU MĂSURA PLASAMENTULUI; HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE INSTITUIRE A TUTELEI, DUPĂ CAZ, DISPOZIȚIA AUTORITĂȚII TUTELARE, POTRIVIT LEGII
 • DOSAR ȘINĂ
 • DUPĂ CAZ, ALTE ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI.

NOTĂ: Familiei defavorizată beneficiară de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei i se acordă stimulentul doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere insoțite de dovada înscrierii la gradiniță.

            În cazul suspendării sau încetării dosarului de alocație pentru susținerea familiei și/sau ajutor social  titularul cererii are obligația să  depună dosar nou cu toate actele necesare (fără cerere) până la sfârșitul lunii  în curs pentru  a putea beneficia în continuare de tichetul social.

 1. AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE (acordat în baza O.U.G nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare) – persoana singură/familia care nu își poate asigura din buget propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței și care au venitul net maxim de 750 lei/ membru de familie.

Actele necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale:

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (CERERE TIPIZAT)
 • ACTE DE IDENTITATE – COPII XEROX CI/BI PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI, CARE AU ACELAŞI DOMICILIU ORI REŞEDINŢĂ LA ADRESA LA CARE SE SOLICITĂ AJUTORUL SAU CARE LOCUIESC ŞI SE GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ, SUNT ÎNSCRIŞI ÎN CARTEA DE IMOBIL ŞI SUNT LUAŢI ÎN CALCUL LA STABILIREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREŢINERE A LOCUINŢEI. PENTRU COPIII SUB 14 ANI – CERTIFICATE DE NAŞTERE. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – DACĂ ESTE CAZUL.
 • ACTE DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA TITULARULUI CERERII FAŢĂ DE LOCUINŢA PENTRU CARE SOLICITĂ AJUTORUL: COPIE CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, CONTRACT CU CLAUZĂ DE ÎNTREŢINERE SAU DREPT DE ABITAŢIE, EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ; CONTRACT DE ÎNCHIRIERE, COMODAT, CONCESIUNE VALABIL LA DATA DEPUNERII CERERII, ÎMPUTERNICIRE DIN PARTEA PROPRIETARULUI LOCUINŢEI SAU A TITULARULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE, DUPĂ CAZ.
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND TOATE VENITURILE NETE LUNARE (VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, SALARIU ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE INCLUSIV CONTRAVALOAREA TICHETELOR DE MASĂ, VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR, VENITURI DIN INVESTIŢII, PENSII, INDEMNIZAŢII, VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC, VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA, VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE, DEPOZITE BANCARE, RENTĂ VIAGERĂ, ALTE VENITURI) REALIZATE DE CĂTRE MEMBRII FAMILIEI ÎN LUNA ANTERIOARĂ SOLICITĂRII DREPTULUI CONFORM CAP.5 DIN CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE.
 • ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI ALBA IULIA SAU CEA DE DOMICILIU(DACĂ ESTE CAZUL) PENTRU TOŢI MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI.
 • ADEVERINŢĂ DE LA DIRECŢIA DE VENITURI A PRIMĂRIEI DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ INCLUSIV ÎN ALTE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, PENTRU TOŢI MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI.
 • ADEVERINŢĂ DE LA REGISTRUL AGRICOL ( DE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ, INCLUSIV ÎN ALTE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE), CU TERENURILE AGRICOLE ŞI ANIMALELE/PĂSĂRI DEŢINUTE.
 • ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI CU NUMĂRUL ŞI NUMELE PERSOANELOR TRECUTE LA ÎNTREŢINERE.
 • COPIE ACT DOVEDITOR PENTRU GRAD DE DIZABILITATE.
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE A AUTOTURISMULUI/MOTOCICLETEI.
 • HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI EXECUTORIE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI PENSIEI/ALOCAŢIEI DE ÎNTREŢINERE.
 • FACTURA E.ON.ENERGIE ROMANIA S.A.
 • CEREREA SE DEPUNE PERSONAL DE TITULARUL CERERII. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE TITULARUL ESTE PERSOANĂ SINGURĂ NEDEPLASABILĂ CEREREA ESTE ÎNSOŢITĂ DE ACT MEDICAL CARE SĂ DOVEDEASCĂ ACEST LUCRU.

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile:

1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.

2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/constucție/producție agricolă.

Bunuri mobile:

1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanele aflate în zone greu accesibile.

2.Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4.Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Nota: bunurile mobile să fie în stare de funcţionare.

Depozite bancare

1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei cu excepția dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în situaţia din declaraţie (numărul membrilor familiei, modificarea veniturilor, a bunurilor etc) în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere.

Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor  venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte  potrivit dispoziţiilor codului penal.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

           

 1. AJUTOARE DE URGENȚĂ (se acordă în baza H.C.L nr. 280/2008 privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie socială și necesită acordarea unor ajutoare de urgență)- prin ancheta socială se stabilesc situațiile deosebite în care se află solicitantul ajutorului.

            Actele necesare acordării ajutorului de urgență:

 • SOLICITARE SCRISĂ A UNUI MEMBRU DE FAMILIE SAU A PERSOANEI SINGURE (CERERE DE MÂNĂ);
 • ACTE DE IDENTITATE PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI -COPIE XEROX;
 • ACTE JUSTIFICATIVE ALE VENITURILOR NETE  LUNARE, PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI (ADEVERINȚĂ SALARIU, CUPON PENSIE, FIȘA PLĂȚILOR PRIVIND ALOCAȚIA DE STAT ȘI ALTE BENEFICII);
 • ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI ALBA IULIA PENTRU PERSOANELE MAJORE CARE NU ÎNREGISTREAZĂ VENITURI SUPUSE IMPOZITĂRII;
 • ADEVERINȚĂ DE LA DIRECȚIA DE VENITURI  CU BUNURILE MOBILE ȘI IMOBILE DEȚINUTE, PENTRU TOȚI MEMBRII MAJORI (CERTIFICAT FISCAL);
 • ACTE JUSTIFICATIVE PENTRU MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI;
 • ALTE DOCUMENTE DIN CARE SĂ REZULTE CARACTERUL SITUAŢIEI DE URGENŢĂ.

 

ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIA DE STAT

 • CERERE COMPLETATĂ ŞI SEMNATĂ DE AMBII PĂRINŢI AI COPILULUI (DESCARCĂ FIȘIER .DOC)  / (DESCARCĂ FIȘIER .PDF)
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE PT. COPIL  (copie și original)
 • CARTE DE IDENTITATE  PENTRU AMBII PĂRINȚI (copie și original)
 • DOCUMENTE DIN CARE SĂ REZULTE SITUAŢIA JURIDICĂ A COPILULUI FAŢĂ DE REPREZENTANTUL LEGAL ŞI ORICE ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, DUPĂ CAZ
 • DACĂ SOLICITANTUL OPTEAZĂ PENTRU PRIMIREA ALOCAŢIEI DE STAT ÎN CONT – CONTUL IBAN AL TITULARULUI

 

ACTE  NECESARE  PENTRU INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI/STIMULENT DE INSERȚIE/SPRIJIN LUNAR

 • CERERE TIP (DESCARCĂ FIȘIER .DOC)(DESCARCĂ FIȘIER .PDF)
 • CĂRȚILE DE IDENTITATE PENTRU AMBII PĂRINȚI (copie și original)
 • CERTIFICATE DE NAŞTERE  PENTRU TOŢI COPIII  (copie și original)
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU  – în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se prezintă ancheta socială de la AUTORITATEA TUTELARĂ și LIVRET DE FAMILIE (copie și original)
 • CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP  PENTRU COPIL
 • CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRADUL GRAV SAU ACCENTUAT  DE HANDICAP PENTRU PĂRINTE  (dacă este cazul)
 • CERERE APROBATĂ DE CONDUCEREA UNITĂŢII ÎN VEDEREA INTRĂRII ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
 • ADEVERINŢĂ  TIP COMPLETATĂ DE ANGAJATOR (ANEXA 2 din  HG nr.52/2011) (DESCARCĂ FIȘIER .DOC)  / (DESCARCĂ FIȘIER .PDF)
 • DISPOZIȚIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 • DECLARAȚIA UNICĂ ANAF ȘI DOVADĂ SUSPENDARE ACTIVITATE (după caz)
 • DISPOZIŢIA  DE REÎNCEPERE A ACTIVITĂŢII (PENTRU DOSARUL DE STIMULENT) și declarația celuilalt părinte în legătură cu concediul propriu de 1 lună.
 • HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ DE ÎNCUVIINȚARE A ADOPȚIEI, DE PLASAMENT ORI ÎN PLASAMENT ÎN REGIM DE URGENȚĂ (potrivit Legii)
 • DACĂ SOLICITANTUL OPTEAZĂ PENTRU PRIMIREA INDEMNIZAŢIEI / STIMULENTULUI/ SPRIJINULUI LUNAR ÎN CONT PERSONAL  –  CONTUL IBAN AL TITULARULUI

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DE PORȚII DE HRANĂ DE LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 • ACTE DE IDENTITATE, COPIE (B.I, C.I, CARTE PROVIZORIE), PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, DE DECES (UNDE ESTE CAZUL);
 • DECLARAȚIE DE VENIT (DESCARCĂ FIȘIER .DOC) 
 • CERERE PENTRU ACORDAREA PORȚIILOR DE HRANĂ (DESCARCĂ FIȘIER .DOC)
 • Notă; pentru persoanele care nu au niciun venit se va efectua telefonic o evaluare socială a familiei fiind consiliați cu privire la depunerea unei cereri pentru acordarea ajutorului social;
 • Pentru beneficiarii de ajutor social dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabilesc pe baza anchetei sociale de la dosarul de ajutor social/dosarul de porții de hrana efectuată în ultimele 6 luni.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support